Zrození vztahu

Příspěvek se pokouší o shrnutí poznatků o genezi intenzivního osobního vztahu v dětství a jeho účinných komponent, nejprve za normálních vývojových podmínek a dále za okolností, kdy tyto prvotní podmínky naplněny nejsou, kdy do života dítěte vstupuje náhradní rodinná péče. Cílem je hledat optimální cesty k prevenci a překonání časných životních traumat. Příspěvek je připomínkou 100. výročí narození prof. Zdeňka Matějčka, jehož životní dílo bylo cele zaměřeno na to, jak dětem od nejútlejšího věku zajistit nosný, hluboký a trvalý vztah jako východisko všech vztahů dalších.