Pěstounská péče na přechodnou dobu v současné praxi náhradní rodinné péče

Pěstounská péče na přechodnou dobu (dále PPPD) pevně zakotvila v systému péče o ohrožené děti. V jejím pojetí je pěstoun na přechodnou dobu součástí profesionálního týmu, který se podílí na řešení krizové situace dítěte. Dítě může být v jeho péči nejdéle jeden rok. Tato doba má být ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) maximálně využita k tomu, aby se situace dítěte vyřešila. Buď návratem do biologické rodiny nebo přechodem do jiné formy náhradní rodinné péče, tedy do adopce nebo do dlouhodobé pěstounské péče.

Sekce pro NRP při ČMPS v letech 2013–2017 realizovala průzkum zaměřený na reálné fungování PPPD. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že všechny děti, které přicházejí do PPPD, jsou v různé míře traumatizovány svou biologickou rodinou (minimálně jsou zanedbávané). Ukázalo se, že průměrná délka pobytu dítěte v PPPD je 6,8 měsíce (rozpětí 1 až 30 měsíců). Trendem je prodlužování zákonem stanovené lhůty jednoho roku, a to opakovaně. Dítě si během tohoto dlouhého soužití vytváří citové pouto k přechodnému pěstounovi, které bude následně přerušeno, a dítě je tak opakovaně traumatizováno.

Během prezentace se zamyslíme nad vhodností PPPD v souvislosti s věkem, životním příběhem, zdravotním stavem dítěte a šancí najít pro něho trvalou rodinu. Celá prezentace bude v závěru doplněná příběhy z praxe.